EMMA HOUSE, KEN ISHII,
TOKYO, SAT 03. JUNE, 2017
Emma house
SATURDAY
3

【GAIA】
EMMA
PUNKADELIX

LIVE
KENNY BOBIEN

【DEEP】
KEN ISHII
DJ OGAWA
REN

【D-LOUNGE】
TOSHIYUKI GOTO
MAGARA
LONO3
Yumi-cco
YUKO

【WHITE】
TORIBA COFFE