DIYNAMIC FESTIVAL, KOLLEKTIV TURMSTRASSE,
AMSTERDAM, FRI 26. MAY, 2017
Kts