HEIDI TALBOT WITH THE JOHN MCCUSKER BAND, HEIDI TALBOT,
GLASGOW, TUE 24. JANUARY, 2017
TUESDAY
24

Heidi Talbot with the John McCusker band at Celtic Connections FestivalVenue Address: Glasgow,
Phone: 0141 353 8000