SAWAGI FESTIVAL, KEN ISHII, YAMANAKAKO YAMANASHI, SUN 02. AUGUST, 2015
Sawagifestival