TOWNSHIP REBELLION, SYDNEY, THU 08. NOVEMBER, 2018