ANASTASIA KRISTENSEN, SAIGON, FRI 15. FEBRUARY, 2019