ANDROGYNE, ANASTASIA KRISTENSEN, NANTES, SAT 17. NOVEMBER, 2018