SHAPEWORK, KODE9, EDINBURGH, SAT 13. JANUARY, 2018