ANTHONY ROTHER, KöLN, SAT 12. SEPTEMBER, 2015
Anthonyohnelogo_kopie