SLAM, BALATONALIGA BEACH, SAT 22. AUGUST, 2015
Test_2_v2