LIV STONE,
LUZERN, SAT 30. NOVEMBER, 2019
Img 6002 2