LIV STONE, LUZERN, SAT 30. NOVEMBER, 2019
Img_6002-2