TECHTAKEL, SAPHEAR,
HAMBURG, FRI 11. JANUARY, 2019